Ths. Phan Văn Cần

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Ths. Phan Văn Cần

Giảng viên

 

- Kỹ sư Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1998
- Thạc sỹ Thống kê, Đại học Philippines, 2018
- Nghiên cứu sinh Y tế công cộng

 

pvc3@huph.edu.vn