TS. Trần Lâm Quân

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
    Tiền sỹ công nghệ thông tin
  • Experience
  • Email

TS. Trần Lâm Quân

Phụ trách bộ môn

Giảng viên

 

 

Kỹ sư Toán - Tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2002.

Thạc sỹ công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2007.

Tiến sĩ Khoa học máy tính, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2020

tlq@huph.edu.vn