Ths. Mai Văn Thuỷ

  • Job
    Chuyên viên
  • Specialized
    Thạc sỹ công nghệ thông tin
  • Experience
  • Email

 

ThS. Mai Văn Thủy

Giảng viên

Kỹ sư Công nghệ Thông tin, Đại học Điện lực, 2012
Thạc sĩ Khoa học máy tính, Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Thái nguyên, 2015

mvt@huph.edu.vn