ThS. Nguyễn Duy Tiến

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

Ths. Nguyễn Duy Tiến

Giảng viên

Kỹ sư công nghệ thông tin, Học viện Kỹ thuật quân sự, 2004

Thạc sỹ Khoa học máy tính, Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010.

ndt3@huph.edu.vn