Ths. Phạm Quốc Thành

  • Job
    Giảng viên
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS. Phạm Quốc Thành

Phụ trách bộ môn

Giảng viên

Cử nhân YTCC, Đại học Y tế Công cộng, 2007

Thạc sỹ Quản lý thông tin sức khỏe, Đại học Latrobe, Úc, 2015

Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y tế công cộng

pqt@huph.edu.vn