PGS.TS. Phạm Việt Cường

  • Job
    Giám đốc trung tâm
  • Specialized
    Tiến sĩ Y tế công cộng
  • Experience
  • Email

PGS.TS. Phạm Việt Cường
 

Giám đốc trung tâm, Giảng viên

Thạc sỹ Y tế Công cộng, Mỹ, 2002.

Tiến sĩ Y tế công cộng, Đại học Tulane, Mỹ, 2006.

pvc1@huph.edu.vn