Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Y tế số được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-ĐHYTCC ngày 01/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng. Trung tâm Y tế số gồm 4 bộ môn: 

  • Bộ môn khoa học máy tính
  • Bộ môn Hệ thống thông tin
  • Bộ môn Công nghệ phần mềm
  • Bộ môn Ngoại ngữ

Trung tâm Y tế số có chức năng và nhiệm vụ:

  • Đào tạo: Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học.
  • Nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi số y tế, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan.
  • Dịch vụ: Cung cấp các dịch vụ, chuyên môn kỹ thuật và tư vấn liên quan đến công nghệ thông tin, dữ liệu và ngoại ngữ.