ThS. Hoàng Thùy Dương

  • Job
    Giảng viên Tiếng Anh
  • Specialized
    Thạc sỹ ngoại ngữ
  • Experience
  • Email

ThS. Hoàng Thùy Dương
Giảng viên Tiếng Anh/ Giáo vụ bộ môn

- Cử nhân tiếng Anh, trường Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
- Thạc sĩ ngôn ngữ học, trường Đại Học Adelaide, Úc