ThS. Nguyễn Bá Học

  • Job
    Trưởng Bộ môn
  • Specialized
  • Experience
  • Email

ThS. Nguyễn Bá Học

Trưởng bộ môn

- Giảng viên chính tiếng Anh.
- Cử nhân tiếng Anh trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ HN, 1986
- Cử nhân Luật trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn HN,1998
- Thạc sỹ Quản lý giáo dục, Khoa sư phạm trường Đại học Quốc gia HN, 2005

Tel: 024 6 266 2330

nbh1@huph.edu.vn