Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Y tế số được thành lập theo quyết định số 194/QĐ-ĐHYTCC ngày 01/04/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng. Trung tâm Y tế số gồm 4 bộ môn: Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin;  Công nghệ phần mềm; Ngoại ngữ với 14 giảng viên, trong đó 1 phó giáo sư, 2 tiến sỹ và 8 thạc sỹ.

Trung tâm Y tế số có chức năng và nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình đào tạo trình độ đại học và sau đại học. Song song với hoạt động giảng dạy, tập thể Trung tâm còn rất năng động và nhiệt tình trong các công tác nghiên cứu khoa học.

Đội ngũ giảng viên của Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và tư vấn thuộc lĩnh vực mà Khoa phụ trách ở cấp Bộ, cấp thành phố, cấp cơ sở. Các lĩnh vực nghiên cứu chính của trung tâm tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi số y tế, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác có liên quan. Bên cạnh đó, dịch vụ cũng là nhiệm vụ trọng tâm của trung tâm. Các mảng dịch vụ chính: Cung cấp các dịch vụ, chuyên môn kỹ thuật và tư vấn liên quan đến công nghệ thông tin, dữ liệu và ngoại ngữ.